Pogoji poslovanja

I. Splošna določila

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta KEPA SPORT d.o.o., Avgustinčičeva 36, 1260 Ljubljana – Polje (v nadaljevanju: KEPA SPORT) oziroma pooblaščena turitična agencija in posameznik/ca (v nadaljevanju potnik), ki se prijavi za določen dogodek, izlet oziroma aktivnost, ki ga organizira KEPA SPORT (v nadaljevanju dogodki) oziroma turistični aranžma, ki ga KEPA SPORT izvaja v sodelovanju s katero od turističnih agencij (v nadaljevanju aranžma).

Splošni pogoji veljajo za dogodke, kot tudi za aranžmaje, razen, če splošni pogoji organizatorjev ali program določajo drugače. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katere koli točke teh splošnih pogojev določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.kepasport.si oziroma na katerikoli drugi strani, kjer KEPA SPORT kot ponudnik lastnih ali tujih produktov posreduje svoje storitve prek interneta, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Potnik je vsaka oseba, ki je opravila prijavo na dogodek oz. aranžma preko spletne strani KEPA SPORT ali po emailu. Razmerje med potnikom in KEPA SPORT se po oddani prijavi, šteje za pogodbeno razmerje.

II. Prijava in rezervacija

Dogodka oz. aranžmaja se lahko udeležijo osebe, ki se sprejmejo pogoje poslovanja.

Potnik lahko rezervira dogodek, ki ga nudi KEPA SPORT v svoji ponudbi. Ob rezervaciji KEPA SPORT in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino ter rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev (v nadaljevanju stroški skupaj poimenovani: rezervacijski stroški).

KEPA SPORT za svoje storitve lahko zaračunava naročniku oziroma potniku standardne rezervacijske stroške v višini 12,00 EUR na prijavnico pri enodnevnih potovanjih – izletih in 23,00 EUR na prijavnico (vavčer) za vse ostale turistične aranžmaje. Pri sestavi kompleksnih ponudb KEPA SPORT lahko zaračuna rezervacijske stroške v višini 30,00 EUR. Potnik je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke, ter plačati rezervacijo v višini 40 % cene, oziroma kot je seznanjen ob ponudbi ter rezervacijske stroške in administrativne stroške (v nadaljevanju stroški skupaj poimenovani: rezervacijski stroški) do roka, ki ga določi KEPA SPORT v posamezni ponudbi.

Ob prijavi se je potnik dolžan seznaniti s Politiko varstva osebnih podatkov in ravnanja s piškotki KEPA SPORT ter temi splošnimi pogoji.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi dogodka oz. aranžmaja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, , številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo rezervacije, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem oddaje prijave. Odstop od pogodbe pomeni odstop od dogodka oz. aranžmaja in obratno.

Če potnik po poteku roka za plačilo ne plača preostalega dela, se šteje, da je odstopil od namere udeležbe na dogodku oz. aranžmaju.

Rok prijave velja do zasedbe mest, razen če v programu ni navedeno drugače. Priporoča se čimprejšnja prijava.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

III. Prijava v imenu tretjih

V primerih, ko posameznik izvede prijavo za nekoga drugega, se šteje, da je ta prijavitelj primarno pridobil potrebno dovoljenje s strani tistega, za kogar je naredil prijavo. Posledično KEPA SPORT ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepooblaščeno uporabo osebnih podatkov s strani te osebe.

IV. Plačilo

Potnik plača z nakazilom zneska na transakcijski račun KEPA SPORT. Za dan plačila se šteje dan, ko je potnik dal nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet, kar izkazuje s potrdilom o plačilu.

Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 40 % cene dogodka oz. aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu dogodka oz. aranžmaja oziroma v ponudbi, ki je bila posredovana potniku. Preostali del plača potnik najmanj 45 dni pred začetkom dogodka oz. aranžmaja, oz. kakor je navedeno v programu oziroma ponudbi, ki jo prejme na mail.

V primeru, da potnik v predvidenem roku ne plača celotne ali preostalega dela cene dogodka oz. aranžmaja, se šteje, da je odstopil od pogodbe, in se smiselno uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe iz teh splošnih pogojev oziroma pogojev, ki velja za posamezen dogodek oziroma aranžma.

Pravočasno in pravilno izvršeno plačilo, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, ki veljajo za posamezen dogodek oz. aranžma, potniku jamči udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem dogodku oz. aranžmaju.

V primeru odpovedi dogodka oz. aranžmaja (npr. zaradi neustreznih vremskih razmer, premajhnega števila prijav,…..) s strani KEPA SPORT, lahko potnik, če je do tega upravičen, zahteva vračilo že plačanega zneska, ki ga KEPA SPORT izvede preko banke na potnikov TRR ali pa se mu po želji že plačan znesek upoštevajo pri naslednjem izletu. KEPA SPORT v nobenem primeru ne more izplačati gotovine.

Kadar za potnika dogodek oz. aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

V. Otroci

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom dogodka oz. aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega dogodka oz. aranžmaja ali na ceno celotnega dogodka oz. aranžmaja.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu dogodka oz. aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za otroke, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, pomeni, da za ta dogodek oz. aranžma ni predvidenih tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden za posamezen dogodek oz. aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega dogodka oz. aranžmaja.

VI. Cene

Cene dogodka oz. aranžmaja so določene s programom dogodka oz. aranžmaja ter veljajo od dneva objave programa oz. aranžmaja.

KEPA SPORT si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi spremenjenih okoliščin (npr. zaradi nezadostnega števila potnikov, sprememb menjalne valute, sprememb v cenikih prevoznikov, ……). Potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji dogodka oz. aranžmaja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

O morebitni spremembi cene dogodka oz. aranžmaja KEPA SPORT potnika obvesti.

KEPA SPORT lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru KEPA SPORT ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavlja izključno od izvajalca storitve na kraju samem (npr. nakup smučarske vozovnice, …..).

KEPA SPORT lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Potnik lahko odstopi od pogodbe, če zvišanje cene preseže 10 % dogovorjene cene, ne da bi moral povrniti škodo, KEPA SPORT pa potniku vrne vplačan znesek.

Če KEPA SPORT ugotovi, da je pred odhodom prisiljeno znatno spremeniti katerega od bistvenih pogodbenih pogojev, se obvezuje o tem čim prej obvestiti potnika, da mu omogoči sprejetje ustrezne odločitve, zlasti da odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ali da sklene dodatek k pogodbi. Potnik mora o svoji odločitvi brez nepotrebnega odlašanja obvestiti KEPA SPORT.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

VII. POSEBNE STORITVE oziroma DODATNE STORITVE

Posebne oziroma dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni dogodka oz. aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.).

V primeru, da so v ponudbi pri posameznem aranžmaju navedene posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja.

VIII. Potnikova odpoved ali sprememba dogodka oziroma aranžmaja

Potnik ima pravico, da lahko v vsakem trenutku popolnoma, ali delno odstopi od pogodbe (v nadaljevanju: odpoved pogodbe), to je od dogodka oz. aranžmaja. Odpoved mora biti pisna in podana v skladu s temi pogoji. Če se potnik ne more udeležiti dogodka oz. aranžmaja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za posamezen dogodek oz. aranžma. Potnik mora o tem obvestiti KEPA SPORT najpozneje v štirinajstih dneh pred začetkom dogodka oz. aranžmaja, vendar v času, v katerem je možno pravočasno urediti vse listine potrebne za prehod meje in nemoteno izvedbo dogodka oz. aranžmaja. Odpoved pogodbe (dogodka oz. aranžmaja) se opravi preko po elektronski pošti info@kepa.si. V primeru, ko potnik odpove pogodbo, ima KEPA SPORT pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved in je neodvisna od tega ali je za dogodek oziroma aranžma že kaj plačal ali ne.

Glede na čas odpovedi ima KEPA SPORT za dogodke v Sloveniji in Evropi pravico zadržati:

 • do 60 dni pred odhodom – 20 % vrednosti dogodka oz. aranžmaja, vendar ne manj kot 15 EUR
 • 59–32 dni pred odhodom 30 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 31–15 dni pred odhodom 40 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom 60 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • od 7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku, za vse smučarske dogodke in aranžmaje, ki potekajo v Livignu veljajo strožji pogoji v primeru odpovedi potnika:

 • do 45 dni pred odhodom 40 % vrednosti dogodka oz. aranžmaja, vendar ne manj kot 15 EUR,
 • 44 – do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % dogodka oz. Aranžmaja
 • neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

Za dogodke izven Evrope veljajo strožji pogoji v primeru odpovedi potnika:

 • do 45 dni pred odhodom 20 % vrednosti dogodka oz. aranžmaja, vendar ne manj kot 15 EUR
 • 44–30 dni pred odhodom 45 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 29–22 dni pred odhodom 50 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 21–15 dni pred odhodom 60 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom 80 % cene dogodka oz. Aranžmaja
 • 7– do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % dogodka oz. Aranžmaja
 • neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

V primerih, ko KEPA SPORT ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine odstopnine zaradi odstopa od pogodbe s strani potnika najmanj naslednji pogoji:

 • do 45 dni – 20 % cene aranžmaja,
 • od 44 do 35 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve 50 % cene aranžmaja,
 • od 34 dni do vključno dneva začetka opravljanja storitve 100 % cene aranžmaja.
 • Če se potnik ne pojavi ali odstopi od pogodbe o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, je Kompasu oziroma drugemu organizatorju potovanja dolžan plačati celotno vrednost aranžmaja.

Če potnik med dogodkom oz. aranžmajem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med dogodkom oz. aranžmajem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jih je s tem povzročil.

Za spremembo rezervacije do 30 dni pred odhodom zaračuna KEPA SPORT 10 EUR na osebo. V kolikor so v programu oziroma za aranžma pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo pogoji iz programa oziroma aranžmaja. Če potnik na lastno željo med dogodkom oz. aranžmajem pisno odstopi od nadaljnje udeležbe, pri vrnitvi ni upravičen do povračila stroškov.

Višina stroškov odpovedi, kadar KEPA SPORT ni organizator, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

V primeru, da potnik ne upošteva časa prihoda in odhoda, si KEPA SPORT pridržuje pravico do odhoda brez potnika. V tem primeru potnik nima pravice do povračila stroškov ali cene (kupnine) ne delno ne v celoti.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani KEPA SPORT zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. KEPA SPORT potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

IX. Odpoved dogodka oz. Aranžmaja ali sprememba programa

KEPA SPORT si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi dogodka oz. aranžmaja ali spremembe programa dogodka oz. aranžmaja. KEPA SPORT si pridržuje pravico odpovedati dogodek oz. aranžma, če se ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov, vendar najkasneje:

 • 20 dni pred začetkom dogodka pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • 7 dni pred začetkom dogodka pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

KEPA SPORT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KEPA SPORT pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenilo, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. KEPA SPORT lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s KEPA SPORT, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med dogodkom oz. aranžmajem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil KEPA SPORT.

KEPA SPORT si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi dogodka oz. aranžmaja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri programa, če se spremenijo pogoji za dogodek oz. aranžma (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere KEPA SPORT ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

KEPA SPORT ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da KEPA SPORT odpove dogodek oz. aranžma, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene. V primeru odpovedi dogodka oz. aranžmaja s strani KEPA SPORT potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršni koli naknadni spremembi programa KEPA SPORT potnika nemudoma obvesti. KEPA SPORT ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samemu KEPA SPORT ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko KEPA SPORT namesti potnika v drug objekt enake kategorije. Če organizator dogodka oz. aranžmaja bistveno spremeni program pred izpolnjevanjem pogodbe, potniku, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, vrne vplačani znesek v skladu s pogoji, določenimi v programu, oziroma pogoji, ki veljajo za organizatorja. Če organizator dogodka oz. aranžmaja program bistveno spremeni med izpolnjevanjem pogodbe, potnik, ki zaradi tega odstopi od pogodbe, plača samo stroške dejansko opravljenih storitev.

X. Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, predstavniku KEPA SPORT, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija oz. pritožba (v nadaljevanju reklamacija) lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v zakonsko predpisanem roku dveh mesecev. Potnik naj pisno reklamacijo, skupaj z zahtevkom pošlje na naslov: KEPA SPORT Stanežiče 38, 1210 Ljubljana – Šentvid. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer KEPA SPORT take reklamacije ne bo obravnavalo. Brez pravilno poslane pisne reklamacije KEPA SPORT ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. To določilo ne velja v primeru, da ima KEPA SPORT pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

XI. Prtljaga

Za prevoz prtljage in opreme, za uničeno ali izgubljeno prtljago, za krajo prtljage ali drugih dragocenosti na avtobusu ali kraju samem, KEPA SPORT ni odgovorno.

XII. Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za dogodek oz. aranžma v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in KEPA SPORT za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev udeležbe na dogodku potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred dogodkom oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje, in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna KEPA SPORT po določilih, ki se nanašajo na potnikovo odpoved dogodka. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni), je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih dogodka oziroma aranžmaja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih potniki dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev dogodka oz. aranžmaja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem dogodka oz. aranžmaja zgolj potnik sam.

XIII. Carinski predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik dogodka oz. aranžmaja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu, sopotnikom, KEPA SPORT in drugim.

XIV. Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za dogodek oz. aranžma navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v katero so vpisana opravljena cepljenja. KEPA SPORT ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev udeležbe na dogodku ali aranžmaju, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države v katero vstopa, ali programa na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XV. Obdelava osebnih podatkov

KEPA SPORT vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Osebne podatke obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na noben način, ki ni združljiv s temi nameni. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje dejavnosti. Šteje se, da potnik s prijavo na dogodek oziroma aranžma, pristaja na obdelavo osebnih podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice. Za obdelavo podatkov, ki niso vezani na izpolnitev pogodbenega razmerja ali zakonske obveznosti, bo KEPA SPORT v skladu z veljavno zakonodajo vsakokrat pridobilo ustrezno soglasje posameznika in osebne podatke obdelovalo v obsegu in izključno za namene, za katere je soglasje dano.

Namen obdelave in pravna podlaga je za vsako evidenco natančno razvidna iz obvestila glede obdelave podatkov, ki so priloga1,2, in 3 ter so sestavni del teh pogojev.

Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, če je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov danih skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti.

Potnik ima najmanj naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov info@kepa.si, ali po pošti na naslov KEPA SPORT d.o.o., Avgustinčičeva 36, 1000 Ljubljana.

Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov je KEPA SPORT sprejel posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil ter je dostopna na www.kepasport.si.

XVI. Posebna določila zakona o varstvu potrošnikov

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek: Rok:

Možnost odpovedi potovanja zaradi

premajhnega števila prijavljenih udeležencev Glej IX. točko teh Splošnih pogojev in navodil

Dvig cene – le zaradi sprememb cene goriv,

tarif, menjalnih tečajev Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8 % vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo 2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije

Menjava stranke na željo stranke 7 dni pred odhodom, če je mogoče

spremembo urediti – na stroške stranke

Ti splošni pogoji veljajo od 9.10.2023 dalje.

Kepa Sport d.o.o.
Avgustinčičeva 36

1000 Ljubljana

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PRIJAVE NA DOGODEK (Priloga 1)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: KEPA SPORT, Avgustinčičeva 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, mail: info@kepa.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke v evidenci »Prijave na dogodek« obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja.
  • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • 6 (1b) člena Splošne uredbe, obdelava potreba za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
  • 6 (1a) člena Splošne uredbe (Zakon o davku na dodano vrednost (obvezni podatki na izdanem računu)).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko tudi pogodbeni obdelovalci; to so turistična agencija Kompas d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana; Assistance CORIS d.o.o., Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana; JP storitve d.o.o., Celovška 130,1000 Ljubljana, OBS d.o.o., Letališka 29, 1000 Ljubljana, Vizija računovodstvo d.d. Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODANIH SOGLASIJ (Priloga 2)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: KEPA SPORT, Avgustinčičeva 36, 1000 Ljubljana, Slovenija, mail: info@kepa.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke, pridobljene na podlagi soglasja, zbiramo in obdelujemo izključno v obsegu in za namene, določene v soglasju.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:
  • 6 (1a) člena Splošne uredbe.
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:
  Morebitnim porabnikom, ki so navedeni na soglasju in za katere ste dali soglasje.

OBVESTILO GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI IZDANIH PONUDB/RAČUNOV (Priloga 3)

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: KEPA SPORT, KEPA SPORT, Avgustinčičeva 36, 1000 Ljubljana, mail: info@kepa.si
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Denis Mušič, 00386 (0)31 523 076, e-pošta: info@kepa.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke v evidenci »Podporni člani KEPA SPORT« obdelujemo le za določene, pogodbene in zakonite namene. Takšen namen je lahko odgovor na povpraševanje, izvajanje pogodbenega razmerja, izvajanje statutarnih in zakonitih obveznosti.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi: 6 (1b) člena Splošne uredbe, obdelava potreba za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe
  6 (1a) člena Splošne uredbe (Zakon o društvih, Zakon o davku na dodano vrednost (obvezni podatki na izdanem računu)).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Dostop do vaših osebnih podatkov imajo lahko tudi pogodbeni obdelovalci; to so turistična Vizija računovodstvo d.d. Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.

Posebni pogoji in navodila

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (zimski dogodki, ponudbe za zaključene skupine …) v tistem delu, ki se razlikuje od Splošnih pogojev in navodil, drugače veljajo tudi za te dogodke splošni pogoji in navodila iz splošnega dela oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

I. V primeru nastanitve v apartmajih

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani dogodek na nastanitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan začetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

II. V primeru posamezne prijave ob nastanitvah v dvoposteljnih sobah

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik prepusti KEPA SPORT, da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem dogodku, s katerim bo delil sobo, oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo ali prazno posteljo, za primer, da KEPA SPORT takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspelo najti. Enako velja za dogodek Kepa jadranje, pri čemer smiselno enako velja za jadrnico.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi/za prazno posteljo oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. Če bi tak potnik in sopotnik (kot sta navedena v prejšnjih dveh odstavkih) med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. Stroški pa bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

III. Za dogodke – smučanje

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato KEPA SPORT ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno tudi navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

IV. Za jadranje

Posebni pogoji za jadranje veljajo za vsa jadranja v organizaciji KEPA SPORT.

Pri dogodkih jadranja, si KEPA SPORT, v primeru za plovbo neustreznega vremena, pridržuje pravico odpovedati pogodbo o potovanju ali spremeniti objavljeno pot plutja. KEPA SPORT si pridržuje pravico do neizplutja zaradi neustreznega vremena tudi tik pred začetkom izleta ali potovanja z jadrnico/katamaranom.

Kot začetek izleta ali potovanja se šteje ura odhoda, ki je predvidena v skladu s programom. V tem primeru potniku ne pripada povračilo vplačanega zneska.

V. Za aranžmaje, kjer kompas ni organizator potovanja

V primerih, da KEPA SPORT ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja potniku prejete informacije od organizatorja potovanja. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja, če je to izrecno navedeno. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

V primeru pogodbe za povezani potovalni aranžma (to je tisti aranžma, ki vsebuje vsaj dve različni vrsti potovalnih storitev, kupljenih za namene istega potovanja ali počitnic, ki ne štejejo za turistični paket) potrošnik ne more uveljavljati pravic, ki mu pripadajo v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju in niso določene v pogodbi. V tem primeru za izvedbo storitve odgovarja vsak ponudnik posamezno.

VI. Prodaja turističnih aranžmajev prek interneta

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek interneta veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter ti posebni pogoji poslovanja in ponudba, objavljena na spletnem mestu oziroma spletnem mestu posrednika KEPA SPORT.

V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletnem mestu, nasprotujejo, veljajo določila, objavljena na spletnem mestu.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev KEPA SPORT prek spletnega mesta.

VII. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI in ostali nižje cenovni aranžmaji

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje.

VIII. Potovanje z avtobusnim prevozom

SEDEŽNI RED

Na vseh razpisnih avtobusnih potovanjih organizator določi sedežni red v skladu z vrstnim redom prijave potnikov. Številke sedežev so lahko v posameznih avtobusih zelo različno pozicionirane. Nekateri avtobusi tudi nimajo oštevilčenih sedežev, zato potnike na avtobus razporedi organizatorjev vodnik. KEPA SPORT si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda v primeru, ko zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov združuje potnike, iz prvotno predvidenih dveh ali več avtobusov, na manjše število avtobusov.

IX. Potovanje mladoletnih oseb

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji KEPA SPORT v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katero starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji KEP SPORT na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov oziroma le to posredovati po mailu na keparezervacije@gmail.som ali info@kepa.si. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj in/ali ga tudi ni poslala po mailu ne more potovati s KEPA SPORT in KEPA SPORT si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

Ti posebni pogoji veljajo od 9.10.2023 dalje.

Kepa Sport d.o.o.
Avgustinčičeva 36

1000 Ljubljana